Kannada Opposite Words/Kannada Opposite Words list

Kannada Opposite Words/ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು Kannada Opposite Words In English Opposite Meaning: Something that is completely different from another. In Kannada Opposite means ವಿರುದ್ದ.Opposite=ವಿರುದ್ದವಿರುದ್ದ: ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ