Powerful Mantras in Kannada

Spread the love

Powerful Mantras in Kannada

Powerful mantras in kannada

Gayatri Mantra in Kannada

Gayatri Mantra in Kannada- ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ   ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ

 ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ|

 ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಂ  ಶಾಂತಿಃ  ಶಾಂತಿಃ  ಶಾಂತಿಃ ||

Benefits of chanting Gayarti Mantra

ಗಾಯತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ

 • ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
 • ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
 • ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
 • ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
 • ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Benefits of chanting Gayarti Mantra

Gayatri mantra was written in Sanskrit around 3000 years back.

Regular chanting of Gayatri mantra has several benefits like

 • It reduces stress in our life.
 • It calms the mind
 • Brings positivity in life
 • Improves breathing
 • It reduces depression in life and brings happiness in life
 • It improves concentration and memory power
 • It helps to overcome fear in life

Ganesha Mantra in Kannada

Ganesha powerful mantra in kannada

ವಕ್ರತುಂಡಾ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ

 ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾ ಕಾಯ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ |

ನಿರ್ವಿಘ್ನ೦  ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು  ಸರ್ವದಾ.”

ಅರ್ಥ: ಬೃಹದಾಕಾರನೇ , ಮುರಿದ ದಂತಉಳ್ಳವನೇ, ಸುರ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಹೇ ಗಣಪತಿ! ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಬರೆದಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು

ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ  ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ,ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ,ಸಿದ್ಧಿ,ಜ್ಞಾನ ಅದೃಷ್ಟ  ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಕ್ರತುಂಡಾ –  ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿರದ ಬಾಗಿದ ಎಂದರ್ಥ.

ಮಹಾಕಾಯ – ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಹ , ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ – ಅಂದರೆ ‘ಸೂರ್ಯ’

ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ –  ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ವಿಘ್ನ೦ – ಅಡಚಣೆ ಮುಕ್ತ.

ಕುರುಮೆ – ನನಗೆ ಕೊಡು.

ದೇವ – ದೇವರು ಎಂದರ್ಥ.

ಸರ್ವ – ಎಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.

ಕರ್ಯೇಶು -ಕೆಲಸ

ಸರ್ವದಾ-ಯಾವಾಗಲೂ.

ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚಿತುರ್ಭಜಂ |

ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ||

ಅರ್ಥ: ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯೇ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನೂ, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ದಿವ್ಯಶರೀರನು, ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಮುಖವುಳ್ಳವನಾದ, ಹೇ ವಿನಾಯಕ

ಚತುರ್ಭುಜನೇ ! ನಿನ್ನನ್ನು ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು

 

Mahamrityunjaya mantra

powerful mantras in kannada
powerful mantras in kannada

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ | ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ||

ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ| ಮಹದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ||

ತ್ರ್ಯಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ  | ಸುಗಂಧಿ೦ ಪುಷ್ಠಿ ವರ್ಧನಂ||

 ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ । ಮೃತ್ಯೇರ್ಮುಕ್ಷೀಯ  ಮಾಮೃತಾತ್ ||

Benefits of chanting Mahamrityunjaya mantra are:

ಮಹಾಮತ್ಯುಂಜಯ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು:

 • ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
 • ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Benefits of chanting Mahamrityunjaya mantra are:

 • It brings peace and happiness in life
 • To improve the health of person suffering from health issues.
 • Helps to overcome all problems in life.
 • Helps to overcome financial troubles.
 • It will help to overcome the fear in a person

Shanti Mantras in Kannada

Powerful Mantras in Kannada

ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥ

ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸಲಿ

ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನಾವು ಏಕತೆಯನ್ನು ನಂಬೋಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ.

ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 In English-Shanti Mantra Meaning

let the god protect and nourish all of us

together. Let us believe in unity and work together. Let’s end the enemity among us.

Benefits of chanting shanti mantra

Helps to relieve from stress and tension from our mind.

Helps in relaxation

Helps to improve the concentration.

Helps in health improvement.

Guru mantra in kannada-ಗರುಸ್ತುತಿ

powerful mantras in kannada-guru mantra

ಗರುಸ್ತುತಿ

ಗುರುಬ್ರ೯ಹ್ಮಾ   ಗುರುವಿಷ್ಣು  ಗರುದೇವೋ  ಮಹೇಶ್ವರ|

ಗುರು‌ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಪರಬ್ರಹ್ಮ|

ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ||

ಅರ್ಥ

ಗುರುಗಳಾದ  ಬ್ರಹ್ಮ ,ವಿಷ್ಣು  ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ  ನನ್ನ ನಮನಗಳು ..ಸಾಕ್ಷಾತ್  ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡಾ ಗುರುವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಗುರುವಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳು

  Guru Mantra In English

Gurubrahma guruvishnu garudevo Maheshwara |

Gurusakshath Parabrahma |

Tasmai Sri Guraway Namaha ||

Durga Mantra in Kannada

Powerful mantras in kannada-Durga Mantras

ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಜಾತಾ ಜತಾ ಸಮ್ಯುಕ್ತಮರ್ಧೆಂದು ಕೃತಿ ಲಕ್ಷಣಂ.

ಲೋಚನಾಯಾತ್ರ ಸ್ನುಕ್ತವತಾ ಪದಮೇಂದು ಸಾಧ್ಯ ಶನಯಂ ||

ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಇತರ ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Durga Mantra in English

OM JATAA JUT SAMAAYUKTAMARDHENDU KRIT LAKSHNAM

LOCHANYATRA SANYUKTAM PADMENDU SADYA SHAN NAAM”

Benefits of Durga Mantra

This mantra is chanted first before chanting other Durga Mantras.

It helps to improve concentration in studies.

It helps to improve concentration in work and achieve success in life

Mantra of Lord Shiva

Powerful mantras in kannada-Lord Shiva

ರುದ್ರ ಮಂತ್ರ

ರುದ್ರ ಮಂತ್ರವು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

‘ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ್’

Rudra Mantra

Rudra Mantra promotes ones Wellbeing and gladness. It reduces the fear and any confusions of the mind. Chanting this Mantra regularly with devotion can help reduce anxiety and fears.

 Om Namo Bhagwate Rudraay’

ಶಿವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

‘ಓಂ ತತ್ಪುರುಶಾಯ ವಿಡ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಾಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಾಚೋದಯತ್’

Shiva Gayatri Mantra

Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevayaaa Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat’

ಶಿವ ಧ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ರ

ಕರ್ಚರನ್‌ಕೃತಂ ವಾ ಕೈಜಮ್ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ ಶ್ರವನ್ನಾಯಂಜಂ ವಾ ಮಾನ್ಸಮ್ ವಾ ಪರಧಮ್ I

ವಿಹಿತಮ್ ವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವ್ ಮೆಟಾಟ್ ಕ್ಷಮಾಸ್ವ ಜೇ ಜೇ ಕರುನಾಬ್ಧೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್ ಶಂಭೋ II

Shiv Dhyaan Mantra

Karcharankritam Vaa Kaayjam Karmjam Vaa Shravannayanjam Vaa Maansam Vaa Paradham I

Vihitam Vihitam Vaa Sarv Metat Kshamasva Jay Jay Karunaabdhe Shree Mahadev Shambho II’

ಏಕಾದಾಸ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರ

ಕಪಾಲಿ

ಓಂ ಹಮ್ಹಮ್ ಸತ್ರಸ್ತಂಭನಾಯ ಹಮ್ ಹಮ್ ಓಂ ಫಟ್

ಪಿಂಗಲಾ

ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಮಂಗಾಲಯ ಪಿಂಗಲಯ ಓಂ ನಮ

ಭೀಮಾ

ಓಂ ಏಮ್ ಏಮ್ ಮನೋ ವಂಚಿತಾ ಸಿದ್ಧಯಾ ಏಮ್ ಏಮ್ ಓಂ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ

ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ರೋಗನಾಶಾಯ ಅಗಾಚಾ ಚ ರಾಮ್ ಓಂ ನಮ

ವಿಲೋಹಿತಾ

ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಹೃಮ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಹ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಶಂಕರ್ಶನಾಯ ಓಂ

ಶಾಸ್ತಾ

ಓಂ ಹ್ರೀಮ್ ಹ್ರೀಮ್ ಸಫಲ್ಯಾಯೈ ಸಿದ್ಧಯೆ ಓಂ ನಮ

ಅಜಪದ

ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಬಾಮ್ ಸಾಫ್ ಬಾಲವರ್ಧನಾಯ ಬಾಲೇಶ್ವರಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಫುಟ್ ಓಂ

ಅಹಿರ್ಭೂದನ್ಯಾ

ಓಂ ಹ್ರಮ್ ಹ್ರೀಮ್ ಹಮ್ ಸಮಾಸ್ಥ ಗ್ರಹ ದೋಶಾ ವಿನಾಶಯ ಓಂ

ಸಂಭು

ಓಂ ಗ್ಯಾಮ್ ಹ್ಲುಮ್ ಶ್ರೌಮ್ ಗ್ಲಾಮ್ ಗ್ಯಾಮ್ ಓಂ ನಮಹ್

ಚಂದಾ

ಓಂ ಚುಮ್ ಚಂಡಿಶ್ವರಾಯ ತೇಜಸ್ಯಾಯ ಚುಮ್ ಓಂ ಫುಟ್

ಭಾವ

ಓಂ ಭಾವೋಡ್ ಭಾವ ಸಂಭವಾಯ ಇಷ್ಟ ದರ್ಶನ ಓಂ ಸ್ಯಾಮ್ ಓಂ ನಮಹಾ

Ekadasa Rudra Mantra

Kapali

Om HumHum Satrustambhanaya Hum Hum Om Phat

Pingala

Om Shrim Hrim Shrim Sarva Mangalaya Pingalaya Om Namah

Bhima

Om Aim Aim Mano Vanchita Siddhaya Aim Aim Om

Virupaksha

Om Rudraya Roganashaya Agacha Cha Ram Om Namah

Vilohita

Om Shrim Hrim Sam Sam Hrim Shrim Shankarshanaya Om

Shastha

Om Hrim Hrim Safalyayai Siddhaye Om Namah

Ajapada

Om Shrim Bam Sough Balavardhanaya Baleshwaraya Rudraya Phut Om

Ahirbhudanya

Om Hram Hrim Hum Samastha Graha Dosha Vinashaya Om

Sambhu

Om Gam Hluam Shroum Glaum Gam Om Namah

Chanda

Om Chum Chandishwaraya Tejasyaya Chum Om Phut

Bhava

Om Bhavod Bhava Sambhavaya Ishta Darshana Om Sam Om Namaha

Navagraha Mantra / ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ

“ಓಂ ನಮೋ ಸೂರ್ಯಯಾ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಾಲಯ ಬುಧಾಯಾಚ ಗುರು ಶುಕ್ರಾ ಶನಿ ಬಚ್ಚ್ಯಾ ರಾಹು ಯೇ ಕೇತು ಯೇ ನಮಹಾ”

Navagraha Mantra in English

“Om Namo Suryaayaa Chandrayaa Mangalaya Budhaayacha Guru Shukra Shani Bacshya Rahu ye Kethu ye Namahaa”

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರ/Surya Namaskar Mantra

Powerful mantras in kannada-surya namaskara

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ

ಓಂ ಹ್ರೂo ಮಿತ್ರಾಯ ನಮ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಂ ಹ್ರೀಮ್ ರವಾಹೆ ನಮಹಾ

ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಂ ಹ್ರೂಮ್ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಂ ಹ್ರೆಮ್ ಭಾನವೇ ನಮಾ

ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದವನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಮ್ ಹ್ರಮ್ ಖಗಯಾ ನಮಹಾ

ಎಲ್ಲಾ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಂ ಮ್ರಾಮ್ ಪುಸ್ನೆ ನಮಹಾ

ಜೀವನವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಂ ಹ್ರಾಮ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಹಾ

ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಮ್ ಹ್ರೀಮ್ ಮಾರಿಚೆ ನಮಹಾ

ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಂ ಹ್ರೂಮ್ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಹಾ

ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯಾದ ಅದಿತಿಯ ಮಗನಾದ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಮ್ ಹ್ರೆಮ್ ಸವೆತ್ರೆ ನಮಹಾ

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಮ್ ಹ್ರಮ್ ಅರ್ಕಾಯ ನಮಹಾ

ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಭವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

ಓಂ ಮ್ರಾ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಹಾ

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ

12 Surya Namaskara Mantra in English with Meaning

Surya Namaskar Mantra PDF – Click Here to Download

Aum Hruum Mitraya Namaha

Salute him who is Friendly to all

Aum Hreem Ravahe Namaha

Salute him who is appreciable by all

Aum Hruum Suryaaya Namah

Salute him who guides everyone

Aum Hrem Bhanave Namah

Salute him who illumines, the bright one

Aum Hrum Khagaya Namaha

Salute him who activates the all 5 Senses

Aum Mrahm Pusne Namaha

Salute him who nurtures the life

Aum Hram Hiranyagarbhayaa Namaha

Salute him who helps generates Sperms

Aum Hreem Maricheye Namaha

Salute him who eradicates all diseases

Aum Hruum Adityhaya Namaha

Salute him who is the son of Aditi, the cosmic divine Mother

Aum Hrem Savethre Namaha

Salute him who is responsible for life

Aum Hrum Arkaya Namaha

Salute him who is Worthy of praise and glory

Aum Mraa Bhaskaraya Namaha

Salute him who gives wisdom and cosmic energy

 

Please also Refer to Mrityunjaya Mantra in Kannada Click Here

Please also Refer to Hanuman Chalisa in Kannada Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *