Kannada Alphabets

Spread the love

Kannada Alphabets

There are 49 Kannada Alphabets.They are mainly divided into three parts

 • Swaragallu-From ಅ to ಔ (13 swaragalu)
 • Yogavahakagalu- ಅಂ ಅಃ (2)
 • Vanjanagalu-From ಕ to ಳ (34) total-49 Letter

Kannada Alphabets/Kannada Translation

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 49 ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು / ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ

 • ಸ್ವರಗಳು- ಅ ಇಂದ ಔ (13)
 • ಯೋಗವಾಹಕಗಳು – ಅಂ ಅಃ (2)
 • ವ್ಯಂಜನಗಳು- ಕ ಇಂದ ಳ (34)

Kannada Alphabets/ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ             

 • ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ  ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ
 • ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ
 • ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ
 • ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ
 • ತ ಥ ದ ಧ ನ
 • ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ
 • ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ  

Kannada alphabets Examples with Images

Amma,Mother

ಅ – ಅಮ್ಮ

Translation in English

Amma

In English

Mother

Aane,Elephant

ಆ – ಆನೆ

Translation in English

Aane

In English

Elephant

illi,Rat

ಇ – ಇಲಿ

Translation in English

illi

In English

Rat

 

Iju,Swim

ಈ – ಈಜು

Translation in English

Iju

In English

Swim

Ungura,Ring

ಉ – ಉಂಗುರ

Translation in English

ungura

In English

Ring

oota,Food/Meals

ಊ – ಊಟ

Translation in English

oota

In English

Food/Meals

Rushi,Saint

ಋ – ಋಷಿ

Translation in English

rushi

In English

Saint

Ele,Leaf

ಎ-ಎಲೆ

Translation in English

ele

In English

Leaf

Eni,Ladder

ಏ- ಏಣಿ

Translation in English

eni

In English

Ladder

Aidhu,Five

ಐ- ಐದು

Translation in English

aidhu

In English

Five

Onte-Camel

ಒ- ಒಂಟೆ

Translation in English

onte

In English

Camel

Ota,Run

ಓ – ಓಟ

Translation in English

ota

In English

Run

Kannada alphabets-Aushadi,Medicine

ಔ-ಔಷದಿ

Translation in English

aushadi

In English

Medicine

Angi-Shirt

ಅಂ- ಅಂಗಿ

Translation in English

Angi

In English

Shirt

Kannada alphabets-Kannu-Eye

ಕ- ಕಣ್ಣು

Translation in English

Kannu

In English

Eyes

Kannada alphabets,Khadga,Sword

ಖ-ಖಡ್ಗ

Translation in English

khadga

In English

Sword

Kannada alphabets-Gari-Feather

ಗ-ಗರಿ

Translation in English

Gari

In English

Feather

Kannada alphabets-Gaata, Pot

ಘ-ಘಟ

Translation in English

gaata

In English

Pot

Kannada alphabets - Chamacha-Spoon

ಚ – ಚಮಚ

Translation in English

chamacha

In English

Spoon

Chatri - Umbrella

ಛ- ಛತ್ರಿ

Translation in English

chatri

In English

Umbrella

Kannada alphabets - Jana - People

ಜ-ಜನ

Translation in English

Jaana

In English

People

Kannada alphabets - Jana Jana - Coin Sound

ಝ-ಝಣ ಝಣ

Translation in English

Jana Jana

In English

Money

Kannada alphabets - Tapatapa- Water Dropping Sound

ಟ- ಟಪಟಪ

Translation in English

tapatapa

In English

Water drops sound

 

Tabala-Drum

ತ- ತಬಲ

Translation in English

Tabala

In English

Drum

Deepa - Lamp

ದ – ದೀಪ

Translation in English

Deepa

In English

Lighting/candle

Rasa - Juice

ರ – ರಸ

Translation in English

rasa

In English

juice

Pata - Kyte

ಪ- ಪಟ

Translation in English

paata

In English

Kite

Kannada Alphabets/Kannada Ottakshara

ಕ್ಕ

ಖ್ಖ

ಗ್ಗ

ಘ್ಘ

ಚ್ಚ

ಛ್ಘ

ಜ್ಜ

ಞ್ಞ

ಟ್ಟ

ಠ್ಠ

ಡ್ಡ

ಢ್ಡ

 

ಣ್ಣ

ತ್ತ

ಥ್ಥ

ದ್ದ

ಧ್ಧ

ನ್ನ

ಪ್ಪ

ಫ್ಫ

ಬ್ಬ

ಭ್ಭ

ಮ್ಮ

ಯ್ಯ

ಲ್ಲ

ವ್ವ

ಶ್ಶ

ಷ್ಷ

ಸ್ಸ

ಹ್ಹ

ಳ್ಳ

 

      

ಒತ್ತಕ್ಷರ ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ

ಸಜಾತೀಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ:

 

ಕ್ಕ ಜ್ಜ ಡ್ಡ ಮ್ಮ ಳ್ಳ

 

ಕ್ಕ

ಅಕ್ಕ

ಜ್ಜ

ಅಜ್ಜ

ಡ್ಡ

ಗಡ್ಡ

ಮ್ಮ

ಅಮ್ಮ

ಳ್ಳ

ಹಳ್ಳ

 

ವಿಜಾತೀಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಗಳು

ಉದಾಹರಣೆ:

ಬ್ಜ ಷ್ಟ ಕ್ರ ಸ್ವ ತ್ಯ ಸ್ತ

 

ಬ್ಜ

ಕುಬ್ಜ

ಷ್ಟ

ಇಷ್ಟ

ಕ್ರ

ಕ್ರಮ

ಸ್ವ

ಸ್ವಲ್ಪ

ತ್ಯ

ನಿತ್ಯ

ಸ್ತ

ಪುಸ್ತಕ

kannada kagunita/ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು

 

ಕಾ           ಕಿ    ಕೀ    ಕು     ಕೂ   ಕೃ     ಕೆ      ಕೇ    ಕೈ     ಕೊ   ಕೋ ಕೌ          ಕಂ   ಕಃ

ಖ     ಖಾ   ಖಿ     ಖೀ   ಖು   ಖೂ ಖೃ   ಖೆ     ಖೇ   ಖೈ   ಖೊ ಖೋ ಖೌ   ಖಂ  ಖಃ

ಗ  ಗಾ ಗಿ   ಗೀ    ಗು    ಗೂ  ಗೃ    ಗೆ     ಗೇ    ಗೈ    ಗೊ  ಗೋ ಗೌ    ಗಂ        ಗಃ

ಘ    ಘಾ   ಘಿ    ಘೀ   ಘು   ಘೂ ಘೃ   ಘೆ    ಘೇ   ಘೈ   ಘೊ ಘೋ        ಘೌ  ಘಂ  ಘಃ

ಙ     ಙಾ  ಙಿ    ಙೀ  ಙು   ಙೂ ಙೃ   ಙೆ   ಙೇ  ಙೈ   ಙೊ ಙೋ        ಙೌ  ಙಂ  ಙಃ

 

 

ಚ    ಚಾ  ಚಿ    ಚೀ   ಚು   ಚೂ ಚೃ   ಚೆ    ಚೇ   ಚೈ   ಚೊ ಚೋ        ಚೌ  ಚಂ  ಚಃ

ಛ     ಛಾ   ಛಿ    ಛೀ   ಛು   ಛೂ ಛೃ   ಛೆ     ಛೇ   ಛೈ   ಛೊ ಛೋ        ಛೌ   ಛಂ  ಛಃ

ಜ     ಜಾ  ಜಿ     ಜೀ   ಜು   ಜೂ ಜೃ   ಜೆ     ಜೇ   ಜೈ   ಜೊ ಜೋ        ಜೌ   ಜಂ  ಜಃ

ಝ   ಝಾ ಝಿ  ಝೀ ಝು ಝೂ       ಝೃ ಝೆ   ಝೇ ಝೈ ಝೊ        ಝೋ     ಝೌ ಝಂ        ಝಃ

ಞ    ಞಾ  ಞಿ  ಞೀ ಞು   ಞೂ ಞೃ   ಞೆ  ಞೇ ಞೈ  ಞೊ        ಞೋ      ಞೌ ಞಂ ಞಃ

 

 

     ಟಾ   ಟಿ     ಟೀ   ಟು   ಟೂ ಟೃ    ಟೆ     ಟೇ   ಟೈ    ಟೊ ಟೋ          ಟೌ   ಟಂ  ಟಃ

      ಠಾ    ಠಿ      ಠೀ    ಠು    ಠೂ  ಠೃ     ಠೆ      ಠೇ    ಠೈ     ಠೊ  ಠೋ          ಠೌ    ಠಂ   ಠಃ

      ಡಾ   ಡಿ      ಡೀ    ಡು    ಡೂ ಡೃ    ಡೆ      ಡೇ    ಡೈ    ಡೊ ಡೋ          ಡೌ    ಡಂ  ಡಃ

      ಢಾ   ಢಿ      ಢೀ    ಢು    ಢೂ ಢೃ    ಢೆ      ಢೇ    ಢೈ    ಢೊ ಢೋ          ಢೌ    ಢಂ  ಢಃ

     ಣಾ   ಣಿ     ಣೀ   ಣು   ಣೂ ಣೃ    ಣೆ     ಣೇ   ಣೈ    ಣೊ ಣೋ          ಣೌ   ಣಂ  ಣಃ

 

 

      ತಾ    ತಿ      ತೀ    ತು    ತೂ  ತೃ    ತೆ      ತೇ    ತೈ    ತೊ  ತೋ          ತೌ    ತಂ   ತಃ

      ಥಾ   ಥಿ      ಥೀ    ಥು    ಥೂ ಥೃ    ಥೆ      ಥೇ    ಥೈ    ಥೊ ಥೋ          ಥೌ   ಥಂ  ಥಃ

      ದಾ   ದಿ      ದೀ    ದು    ದೂ ದೃ    ದೆ      ದೇ    ದೈ    ದೊ ದೋ          ದೌ   ದಂ  ದಃ

      ಧಾ   ಧಿ      ಧೀ    ಧು    ಧೂ ಧೃ    ಧೆ      ಧೇ    ಧೈ    ಧೊ ಧೋ          ಧೌ   ಧಂ  ಧಃ

      ನಾ   ನಿ      ನೀ    ನು    ನೂ  ನೃ    ನೆ      ನೇ    ನೈ    ನೊ  ನೋ          ನೌ    ನಂ   ನಃ

 

 

ಪ     ಪಾ   ಪಿ     ಪೀ   ಪು    ಪೂ  ಪೃ   ಪೆ     ಪೇ   ಪೈ   ಪೊ  ಪೋ ಪೌ        ಪಂ  ಪಃ

ಫ     ಫಾ   ಫಿ     ಫೀ   ಫು    ಫೂ  ಫೃ   ಫೆ     ಫೇ   ಫೈ   ಫೊ  ಫೋ ಫೌ        ಫಂ  ಫಃ

ಬ     ಬಾ  ಬಿ    ಬೀ   ಬು   ಬೂ ಬೃ   ಬೆ     ಬೇ   ಬೈ   ಬೊ ಬೋ        ಬೌ   ಬಂ  ಬಃ

ಭ     ಭಾ  ಭಿ    ಭೀ   ಭು   ಭೂ ಭೃ   ಭೆ     ಭೇ   ಭೈ   ಭೊ ಭೋ        ಭೌ   ಭಂ  ಭಃ  

ಮ   ಮಾ ಮಿ   ಮೀ ಮು  ಮೂ        ಮೃ  ಮೆ   ಮೇ  ಮೈ  ಮೊ        ಮೋ      ಮೌ ಮಂ ಮಃ

 

ಯ ರ ಲ ವ ಳ ಕ್ಷ

 

   ಯಾ ಯಿ   ಯೀ ಯು ಯೂ        ಯೃ ಯೆ   ಯೇ ಯೈ ಯೊ ಯೋ          ಯೌ ಯಂ         ಯಃ

ರಾ  ರಿ   ರೀ    ರು    ರೂ  ರೃ     ರೆ      ರೇ    ರೈ     ರೊ  ರೋ          ರೌ    ರಂ          ರಃ

     ಲಾ   ಲಿ     ಲೀ   ಲು    ಲೂ ಲೃ    ಲೆ     ಲೇ   ಲೈ    ಲೊ ಲೋ         ಲೌ          ಲಂ  ಲಃ

      ವಾ   ವಿ     ವೀ   ವು     ವೂ  ವೃ    ವೆ      ವೇ    ವೈ    ವೊ  ವೋ ವೌ   ವಂ          ವಃ

      ಶಾ    ಶಿ      ಶೀ    ಶು     ಶೂ  ಶೃ     ಶೆ      ಶೇ    ಶೈ     ಶೊ  ಶೋ ಶೌ    ಶಂ          ಶಃ

      ಷಾ   ಷಿ      ಷೀ    ಷು    ಷೂ ಷೃ    ಷೆ      ಷೇ    ಷೈ    ಷೊ ಷೋ         ಷೌ          ಷಂ  ಷಃ   

      ಸಾ    ಸಿ      ಸೀ    ಸು    ಸೂ  ಸೃ    ಸೆ      ಸೇ    ಸೈ    ಸೊ  ಸೋ          ಸೌ          ಸಂ   ಸಃ

     ಹಾ   ಹಿ      ಹೀ    ಹು   ಹೂ ಹೃ    ಹೆ     ಹೇ   ಹೈ    ಹೊ ಹೋ         ಹೌ          ಹಂ  ಹಃ

     ಳಾ   ಳಿ     ಳೀ   ಳು    ಳೂ  ಳೃ     ಳೆ     ಳೇ   ಳೈ     ಳೊ  ಳೋ          ಳೌ          ಳಂ  ಳಃ

 

For More Information also check

Kannada Ottakshara

Kannada kagunita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *