Kannada Kagunita/ Kannada Kagunita Full Chart

Spread the love

kannada kagunita/ kannada kagunita full chart

kannada kagunita/kannada kagunita full chart

In this blog lets learn Kannada kagunita  akshara in detail. Below is a table that shows how kagunita is formed.

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು :

ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

kannada kagunita ka to la

ಕಾ           ಕಿ    ಕೀ    ಕು     ಕೂ   ಕೃ     ಕೆ      ಕೇ    ಕೈ     ಕೊ   ಕೋ ಕೌ          ಕಂ   ಕಃ

ಖ     ಖಾ   ಖಿ     ಖೀ   ಖು   ಖೂ ಖೃ   ಖೆ     ಖೇ   ಖೈ   ಖೊ ಖೋ ಖೌ   ಖಂ  ಖಃ

ಗ  ಗಾ ಗಿ   ಗೀ    ಗು    ಗೂ  ಗೃ    ಗೆ     ಗೇ    ಗೈ    ಗೊ  ಗೋ ಗೌ    ಗಂ        ಗಃ

ಘ    ಘಾ   ಘಿ    ಘೀ   ಘು   ಘೂ ಘೃ   ಘೆ    ಘೇ   ಘೈ   ಘೊ ಘೋ        ಘೌ  ಘಂ  ಘಃ

ಙ     ಙಾ  ಙಿ    ಙೀ  ಙು   ಙೂ ಙೃ   ಙೆ   ಙೇ  ಙೈ   ಙೊ ಙೋ        ಙೌ  ಙಂ  ಙಃ

ಚ    ಚಾ  ಚಿ    ಚೀ   ಚು   ಚೂ ಚೃ   ಚೆ    ಚೇ   ಚೈ   ಚೊ ಚೋ        ಚೌ  ಚಂ  ಚಃ

ಛ     ಛಾ   ಛಿ    ಛೀ   ಛು   ಛೂ ಛೃ   ಛೆ     ಛೇ   ಛೈ   ಛೊ ಛೋ        ಛೌ   ಛಂ  ಛಃ

ಜ     ಜಾ  ಜಿ     ಜೀ   ಜು   ಜೂ ಜೃ   ಜೆ     ಜೇ   ಜೈ   ಜೊ ಜೋ        ಜೌ   ಜಂ  ಜಃ

ಝ   ಝಾ ಝಿ  ಝೀ ಝು ಝೂ       ಝೃ ಝೆ   ಝೇ ಝೈ ಝೊ        ಝೋ     ಝೌ ಝಂ        ಝಃ

ಞ    ಞಾ  ಞಿ  ಞೀ ಞು   ಞೂ ಞೃ   ಞೆ  ಞೇ ಞೈ  ಞೊ        ಞೋ      ಞೌ ಞಂ ಞಃ

     ಟಾ   ಟಿ     ಟೀ   ಟು   ಟೂ ಟೃ    ಟೆ     ಟೇ   ಟೈ    ಟೊ ಟೋ          ಟೌ   ಟಂ  ಟಃ

      ಠಾ    ಠಿ      ಠೀ    ಠು    ಠೂ  ಠೃ     ಠೆ      ಠೇ    ಠೈ     ಠೊ  ಠೋ          ಠೌ    ಠಂ   ಠಃ

      ಡಾ   ಡಿ      ಡೀ    ಡು    ಡೂ ಡೃ    ಡೆ      ಡೇ    ಡೈ    ಡೊ ಡೋ          ಡೌ    ಡಂ  ಡಃ

      ಢಾ   ಢಿ      ಢೀ    ಢು    ಢೂ ಢೃ    ಢೆ      ಢೇ    ಢೈ    ಢೊ ಢೋ          ಢೌ    ಢಂ  ಢಃ

     ಣಾ   ಣಿ     ಣೀ   ಣು   ಣೂ ಣೃ    ಣೆ     ಣೇ   ಣೈ    ಣೊ ಣೋ          ಣೌ   ಣಂ  ಣಃ

      ತಾ    ತಿ      ತೀ    ತು    ತೂ  ತೃ    ತೆ      ತೇ    ತೈ    ತೊ  ತೋ          ತೌ    ತಂ   ತಃ

      ಥಾ   ಥಿ      ಥೀ    ಥು    ಥೂ ಥೃ    ಥೆ      ಥೇ    ಥೈ    ಥೊ ಥೋ          ಥೌ   ಥಂ  ಥಃ

      ದಾ   ದಿ      ದೀ    ದು    ದೂ ದೃ    ದೆ      ದೇ    ದೈ    ದೊ ದೋ          ದೌ   ದಂ  ದಃ

      ಧಾ   ಧಿ      ಧೀ    ಧು    ಧೂ ಧೃ    ಧೆ      ಧೇ    ಧೈ    ಧೊ ಧೋ          ಧೌ   ಧಂ  ಧಃ

      ನಾ   ನಿ      ನೀ    ನು    ನೂ  ನೃ    ನೆ      ನೇ    ನೈ    ನೊ  ನೋ          ನೌ    ನಂ   ನಃ

ಪ     ಪಾ   ಪಿ     ಪೀ   ಪು    ಪೂ  ಪೃ   ಪೆ     ಪೇ   ಪೈ   ಪೊ  ಪೋ ಪೌ        ಪಂ  ಪಃ

ಫ     ಫಾ   ಫಿ     ಫೀ   ಫು    ಫೂ  ಫೃ   ಫೆ     ಫೇ   ಫೈ   ಫೊ  ಫೋ ಫೌ        ಫಂ  ಫಃ

ಬ     ಬಾ  ಬಿ    ಬೀ   ಬು   ಬೂ ಬೃ   ಬೆ     ಬೇ   ಬೈ   ಬೊ ಬೋ        ಬೌ   ಬಂ  ಬಃ

ಭ     ಭಾ  ಭಿ    ಭೀ   ಭು   ಭೂ ಭೃ   ಭೆ     ಭೇ   ಭೈ   ಭೊ ಭೋ        ಭೌ   ಭಂ  ಭಃ  

ಮ   ಮಾ ಮಿ   ಮೀ ಮು  ಮೂ        ಮೃ  ಮೆ   ಮೇ  ಮೈ  ಮೊ        ಮೋ      ಮೌ ಮಂ ಮಃ

ಯ ರ ಲ ವ ಳ ಕ್ಷ

   ಯಾ ಯಿ   ಯೀ ಯು ಯೂ        ಯೃ ಯೆ   ಯೇ ಯೈ ಯೊ ಯೋ          ಯೌ ಯಂ         ಯಃ

ರಾ  ರಿ   ರೀ    ರು    ರೂ  ರೃ     ರೆ      ರೇ    ರೈ     ರೊ  ರೋ          ರೌ    ರಂ          ರಃ

     ಲಾ   ಲಿ     ಲೀ   ಲು    ಲೂ ಲೃ    ಲೆ     ಲೇ   ಲೈ    ಲೊ ಲೋ         ಲೌ          ಲಂ  ಲಃ

      ವಾ   ವಿ     ವೀ   ವು     ವೂ  ವೃ    ವೆ      ವೇ    ವೈ    ವೊ  ವೋ ವೌ   ವಂ          ವಃ

      ಶಾ    ಶಿ      ಶೀ    ಶು     ಶೂ  ಶೃ     ಶೆ      ಶೇ    ಶೈ     ಶೊ  ಶೋ ಶೌ    ಶಂ          ಶಃ

      ಷಾ   ಷಿ      ಷೀ    ಷು    ಷೂ ಷೃ    ಷೆ      ಷೇ    ಷೈ    ಷೊ ಷೋ         ಷೌ          ಷಂ  ಷಃ   

      ಸಾ    ಸಿ      ಸೀ    ಸು    ಸೂ  ಸೃ    ಸೆ      ಸೇ    ಸೈ    ಸೊ  ಸೋ          ಸೌ          ಸಂ   ಸಃ

     ಹಾ   ಹಿ      ಹೀ    ಹು   ಹೂ ಹೃ    ಹೆ     ಹೇ   ಹೈ    ಹೊ ಹೋ         ಹೌ          ಹಂ  ಹಃ

     ಳಾ   ಳಿ     ಳೀ   ಳು    ಳೂ  ಳೃ     ಳೆ     ಳೇ   ಳೈ     ಳೊ  ಳೋ          ಳೌ          ಳಂ  ಳಃ

Kannada Kagunita full PDF Download    —–  >  Click Here

Kannada Kagunita video(Learn how to spell Kannada kagunita)

For Downloading Kannada Kagunitha pdf download Click Here

kannada kagunita/kannada kagunita full chart

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು :

ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಕ್ + ಅ             ತಲೆ ಕಟ್ಟು           = ಕ

ಕ್ + ಆ             ಇಳಿ                     = ಕಾ

ಕ್ + ಇ             ಗುಡಿಸು               = ಕಿ

ಕ್ + ಈ            ಗುಡಿಸಾದೀರ್ಘ    = ಕೀ

ಕ್ + ಉ            ಕೊಂಬು              = ಕು

ಕ್ + ಊ           ಕೊಂಬಿನಿಳಿ        = ಕೂ

ಕ್ + ಋ            ವಟೃಸುಳಿ           = ಕೃ

ಕ್ + ಎ              ಎತ್ವ                  = ಕೆ

ಕ್ + ಏ              ಏತ್ವನದೀಘ೯    = ಕೇ

ಕ್ + ಐ             ಐತ್ವ                   = ಕೈ

ಕ್ + ಒ             ಒತ್ವ                   = ಕೊ

ಕ್ + ಓ          ಓತ್ಪನ ದೀರ್ಘ         = ಕೋ

ಕ್ + ಔ          ಔತ್ವ                       = ಕೌ

ಕ್ + ಅಂ          ಅನುಸ್ವಾರ           = ಕಂ

ಕ್ + ಅಃ              ವಿಸರ್ಗ                = ಕಃ

Explanation in Kannada

Kannada kagunita akshara

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತದ  ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲು, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ  ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 49 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ.

ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು

ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು- ಅ ಇಂದ ಔ (13)

ಯೋಗವಾಹಗಳು- ಅಂ ಅಃ (2)

ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು- ಕ ಇಂದ ಳ (34)

ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ

ಕ್ + ಅ = ಕ

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕ್’ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವು , ‘ಅ’ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ  ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ “ಕ” ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವಾಗುತ್ತದೆ

ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ

ಕ್ + ಆ  = ಕಾ

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕ್’ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವು , ‘ಆ’ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ  ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ “ಕಾ” ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವಾಗುತ್ತದೆ

ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ

ಕ್ + ಇ  = ಕಿ

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕ್’ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವು , ‘ಇ’ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ  ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ “ಕಿ” ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವಾಗುತ್ತದೆ

ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ

ಕ್ + ಈ  = ಕೀ

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕ್’ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವು , ‘ಈ’ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ  ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ “ಕೀ” ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವಾಗುತ್ತದೆ

ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತ  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತರೆ, ಇತರ   ಇತರ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳ  ಕಾಗುಣಿತ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ .

kannada kagunita/kannada kagunita full chart

Lets see few examples” ಕ” for  kagunita

ಕ -ಕಮಲ

ಕಾ -ಕಾಗೆ

ಕಿ -ಕಿಟಕಿ

ಕೀ -ಕೀಟ

ಕು -ಕುರಿ

ಕೂ -ಕೂಸು

ಕೃ -ಕೃಷಿ

ಕೆ -ಕೆರೆ

ಕೇ -ಕೇಸರಿ

ಕೈ -ಕೈ

ಕೊ -ಕೊಡ

ಕೋ -ಕೋತಿ

ಕೌ -ಕೌದಿ

ಕಂ -ಕಂಸ

ಕಃ                              

 Kannada kagunita words example for the letter -ಗ

ಗರಗಸ

ಗಾನ

ಗಿಳಿ

ಗೀಗೀ

ಗುರು

ಗೂಡು

ಗೃಹ

ಗೆಳೆಯ

ಗೇರು

ಗೈರು

ಗೊರವ

ಗೋಡೆ

ಗೌರವ

Kannada kagunita words example for the letter -ಚ

ಚಮಚ

ಚಾಚಾ

ಚಿಟಕಿ

ಚೀಟಿ

ಚುಟುಕು

ಚೂರು

ಚೆಲುವ

ಚೇಳು

ಚೈನು

ಚೊಗ

ಚೋಟು

ಚೌಚೌ

Kannada kagunita words example for the letter -ದ

ಧನ

ದಾದಾ

ದಿನ

ದೀಪ

ದುಡ್ಡು

ದೂರು

ದೃತಿ

ದೆಸೆ

ದೇವಿ

ದೈವ

ದೊರೆ

ದೋರೆ

ದೌಡು

Kannada kagunita words example for the letter -ತ     

ತಡ

ತಾತಾ

ತಿರಥ

ತೀರ

ತುರುಬು

ತೂತು

ತೃಣ

ತೆನೆ

ತೇರು

ತೈಲ

ತೊರೆ

ತೋಟ

ತೌರು

Kannada kagunita words example for the letter -ರ

ರಥ

ರಾಜ

ರಿಷಿ

ರೀತಿ

ರುಜು

ರೂಪ

ರೆನೆ 

ರೇಖಾ

ರೈತ

ರೊಶ

ರೋಗ

ರೌದ್ರ

ರಂಬೆ             

Kannada kagunita words example for the letter -ಪ

ಪ-ಪಟ
ಪಾ-ಪಾಠ
ಪಿ-ಪಿಸು ಮಾತು
ಪೀ-ಪೀಠ
ಪು-ಪುರ
ಪೂ-ಪೊರೆ
ಪೃ-ಪೃತಿ
ಪೆ-ಪೆದ್ದ
ಪೇ-ಪೇದೆ
ಪೈ-ಪೈರು
ಪೊ-ಪೊಗರು
ಪೋ-ಪೋಕಿತ
ಪೌ-ಪೌರತ್ವ
ಪಂ-ಪಂಪ
ಪಃ

Kannada kagunita words example for the letter -ನ

ನ  – ನರ
ನಾ -ನಾರು
ನಿ-ನಿಪುಣ      
ನೀ-ನೀರು    
ನು -ನುಣುಪು   
ನೂ-ನೂರು  
ನೃ-ನೃಪತುಂಗಾ    
ನೆ-ನೆಪ      
ನೇ-ನೇಗಿಲು    
ನೈ-ನೈನಾ    
ನೊ-ನೊರೆ  
ನೋ -ನೋಣ         
ನೌ -ನೌಕರಿ   
ನಂ -ನಂಬರ್
  ನಃ

Kannada kagunita words example for the letter -ಜ

ಜ-ಜಂಬ

ಜಾ-ಜಾಜಿ

ಜಿ-ಜಿಂಕೆ 

ಜೀ-ಜೀರಿಗೆ

ಜು- ಜುಳು

ಜೂ-ಜೂಜೂ

ಜೃ-ಜೃತೆ

ಜೆ- ಜೆಂಟಿ

ಜೇ- ಜೇನು

ಜೈ- ಜೈಕಾರ

ಜೊ-ಜೊಲ್ಲು

ಜೋ- ಜೋಡಿ

ಜೌ- ಜೌಗ 

ಜಂ -ಜಂಬ 

ಜಃ

Kannada kagunita words example for the letter -ಡ

ಡ-ಡವಡವ
ಡಾ- ಡಾಂಡಿಗ
ಡಿ-ಡಿಕ್ಕಿ
ಡೀ -ಡೀಸಿ
ಡು-ಡುಕ್ಕ
ಡೂ- ಡೂಪ್
ಡೃ- ಡೃಣ
ಡೆ-ಡೆರಣಿ
ಡೇ -ಡೇರಿ
ಡೈ- ಡೈಸಿ
ಡೊ-ಡೊರು
ಡೋ-ಡೋಳು
ಡೌ-ಡೌಟ್
ಡಂ-ಡಂಗುರಡಂ
ಡಃ

Explanation in English

Before learning about kagunita, lets learn few basics of kannada alphabets.

There are 49 Kannada alphabets. They are mainly divided into three parts

Swaragallu-From ಅ to ಔ (13 swaragalu)

Yogavahakagalu- ಅಂ ಅಃ (2)

Vanjanagalu-From ಕ to ಳ (34) total-49 Letters

Vanjanagalu and swaragallu together forms Kannada kagunita .

Let’s learn with examples in detail

ಕ್ + ಅ = ಕ

In the above example the letter ‘ಕ್’ is vanjana and the letter ‘ಅ’ in swaragallu together they form “ಕ” which is gunitakshara/Kannada kagunita

Let’s see another example

ಕ್ + ಆ  = ಕಾ

In the above example the letter ‘ಕ್’ is vanjana and the letter ‘ಆ ‘in swaragallu together they form “ಕಾ” which is gunitakshara/Kannada kagunita

Let’s see another example

ಕ್ + ಇ  = ಕಿ

In the above example the letter ‘ಕ್’ is vanjana and the letter ‘ಇ ‘in swaragallu together they form “ಕಿ” which is gunitakshara/Kannada kagunita

 

Let’s see another example

ಕ್ + ಈ  = ಕೀ

In the above example the letter ‘ಕ್’ is vanjana and the letter ‘ಈ ‘in swaragallu together they form “ಕೀ” which is gunitakshara/Kannada kagunita

In the same way all the gunitaksharagalu/Kannada Kagunita is fomed.

In kannada kagunita if we learn writing one letter kagunita perfectly,then kagunita for all other letters is similar and easy to learn and write all other letters kagunita.

13 thoughts on “Kannada Kagunita/ Kannada Kagunita Full Chart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *