Hanuman chalisa in kannada

Spread the love

Hanuman Chalisa in Kannada

Hanuman Chalisa in Kannada Download Version below:

Hanuman chalisa in Kannada

Hanuman chalisa in kannada:There are many great benefits of chanting Hanuman Chalisa daily.

       

                 ॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ॥

                                ॥ ದೋಹಾ ॥

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರನ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।

ಬರನಊ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು, ಜೋ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ ॥

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।

ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ, ಹರಹು ಕಲ್ರೇಶ ವಿಕಾರ ॥

                ॥ ಚೌಪಾಈ ॥

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ।

ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ              ||1||

 

ರಾಮ ದೂತ ಅತೋಲಿತ ಬಲ ಧಾಮಾ ।

ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮಾ                ||2||

 

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ ।

ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ                 ||3||

 

ಕಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ ।

ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ                     ||4||

 

ಹಾಥ ಬಜ್ರ ಔ ಗದಾ ಬಿರಾಜೇ ।

ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇಊ ಸಾಜೇ        ||5||

 

ಸಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ ।

ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬಂದನ        ||6||

 

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ ।

ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ            ||7||

 

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ ।

ರಾಮ ಲಖಣ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ    ||8||

 

ಸೂಕ್ಷ್ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ । 

ಬಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ       ||9||

 

ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ ।

ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ        ||10||

 

ಲಾಯ ಸಜಿವನ ಲಖಣ ಜಿಯಾಯೇ ।

 ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಸಿ ಉರ ಲಾಯೇ     ||11||

 

ರಘುಪತಿ ಕೀಂಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಈ ।

ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಈ    ||12||

 

ಸಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹರೋ ಜಸ ಗಾವೈ ।

ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ                   ||13||

 

ಸಹಸಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸಾ ।

ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ                    ||14||

 

ಜಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾ ತೇ ।

ಕಬಿ ಕೋಬಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾ ತೇ                 ||15||

 

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀಂಹಾ ।

ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀಂಹಾ           ||16||

 

ತುಮ್ಹರೇ ಮಂತ್ರ ಬಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ ।

ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ          ||17||

 

ಜುಗ ಸಹಸ್ತ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನು ।

ಲೀಲ್ಯೋ ತಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು          ||18||

 

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ ।

ಜಲಧಿಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ     ||19||

 

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ ।

ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ            ||20||

 

ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।

ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ              ||21||

 

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಸರನಾ ।

ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ              ||22||

 

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೌ ಆಪೈ ।

ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ           ||23||

 

ಭೂತ ಪಿಸಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ ।

ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ             ||24||

 

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।

ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರಾ             ||25||

 

ಸಂಕಟ ತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ ।

ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ       ||26||

 

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಶ್ವೀ ರಾಜಾ ।

ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ                ||27||

 

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಈ ಲಾವೈ ।

ಸೋಈ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ          ||28||

 

ಚಾರೋ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ ।

ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ                ||29||

 

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।

ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ            ||30||

 

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೌ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ।

ಅಸ ಬರ ದೀಂಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ              ||31||

 

ರಾಮ ರಸಾಯಣ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ ।

ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ಪಾಸಾ          ||32||

 

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ ।

ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ        ||33||

 

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಬರ ಪುರ ಜಾಈ ।

ಜಹಾ ಜನಮ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಕಹಾಈ             ||34||

 

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಈ ।

ಹನುಮತ ಸೇಈ ಸರ್ಬ ಸುಖ ಕರಈ        ||35||

 

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।

ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮ್ತ ಬಲಬೀರಾ       ||36||

 

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಈ ।

ಕೃಪಾ ಕರೌ ಗುರೂದೇವ ಕೀ ನಾಈ           ||37||

 

ಜೋ ಸತ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಈ ।

ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ      ||38||

 

ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಲೀಸಾ ।

ಹೋಯ ಸಿದ್ಧ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ                 ||39||

 

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ।

ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ          ||40||

 

॥ ದೋಹಾ ॥

 

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರನ, ಮಂಗಲ ಮೂರತ ರೂಪ ।

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ॥

Hanuman Chalisa in Kannada PDF Download – Click Here

Hanuman Chalisa in English 

Hanuman Chalisa in English PDF Download Link Provide Below  

॥ Sri Hanuman Challisa ॥

॥ Doha ॥

Cho Paa Ee

Shri Guru Charana Saroja Raja, Niza Mana Mukura Sudari ।
Baranua Raghubara Bimala Jasu, Jo Dayaku Pala Chari ।।


Buddiheena Tanu Janike, Sumirau Pawan Kumara ।
Bala Buddi Vidya Dehu Mohi, Harahu Kalrasa Vikrama ।।

Jai Hanuman Gyan Gun Sagar ।

Jai Kapisha Tihu Loka Ujagara ||1||

 

Ram Doota Atolita Bal Dhama ।

Anjani-Putra Pavan Suta Nama ||2||

 

Mahavira Vikram Bajrangi ।

Kumati Nivara Sumati Ke Sangi ||3||

 

Kanchana Barana Biraja Subesa ।

Kanana Kundala Kunchita Kesha  ||4||

 

Hath Bajra Aur Dhuvaje Viraje ।

Kaandhe Moonj Janehu Saje ||5||

 

Sankar Suvan Kesri Nandan ।

Teja Prataap Maha Jag Vandan ||6||

 

Vidyavaan Guni Ati Chatur ।

Ram Kaj Karibe Ko Aatur  ||7||

 

Prabu Charitra Sunibe Ko Rasiya ।

Ram Lakhan Sita Man Basiya ||8|| 

 

Sukshma Roop Dhari Siyahi Dikhava ।

Vikat Roop Dhari Lank Jarava  ||9||

 

Bhima Roop Dhari Asur Sanghare ।

Ramachandra Ji Ke Kaj Sanvare ||10||

 

Laye Sanjivani Lakhan Jiyaye ।

Shri Raghubeer Harashi Ur Laye ||11||

 

Raghupati Kinhi Bahut Badai ।

Tum Mam Priye Bharat Hi Sam Bhai ||12|| 

 

Sahas Badan Tumharo Yash Gaave ।

Asa Kahi Shripati Kanth Lagaave  ||13||

 

Sanka Dik Brahmadi Muneesa ।

Narada Sarada Sahit Aheesa  ||14||

 

Yam Kuber Digpaal Jahan Te ।

Kavi Kovid Kahi Sake Kahan Te ||15||

 

Tum Upkar Sugreevahin Keenha ।

Ram Milaye Rajpad Deenha  ||16||

 

Tumharo Mantra Vibheeshan Maana ।

Lankeshwar Bhaye Sub Jag Jana ||17|| 

 

Yug Sahastra Jojan Par Bhanu ।

Leelyo Tahi Madhur Phal Janu  ||18||

 

Prabhu Mudrika Meli Mukh Mahee ।

Jaladhi Langhi Gaye Achraj Nahee  ||19||

 

Durgaam Kaj Jagath Ke Jete ।

Sugam Anugraha Tumhre Tete  ||20||

 

Ram Dwaare Tum Rakhvare ।

Hoth Na Agya Binu Paisare  ||21||

 

Sub Sukh Lahae Tumhari Sar Na ।

Tum Rakshak Kahu Ko Dar Naa ||22||

 

Aapan Tej Samharo Aapai ।

Teenhon Lok Hank Te Kanpe ||23||

 

Bhoot Pishach Nikat Nahin Aave ।

Mahavir Jab Naam Sunavae  ||24||

 

Nase Rog Harae Sab Peera ।

Japat Nirantar Hanumant Beera  ||25||

 

Sankat Se Hanuman Chudavae ।

Man Karam Vachan Dyan Jo Lavai  ||26||

 

Sab Par Ram Tapasvee Raja  ।

Tin Ke Kaj Sakal Tum Saja ||27 ||

 

Aur Manorath Jo Koi Lavai ।

Sohi Amit Jeevan Phal Pavai ||28||

 

Charon Yug Partap Tumhara ।

Hai Parsidh Jagat Ujiyara ||29||

 

Sadhu Sant Ke Tum Rakhware ।

Asura Nikandan Ram Dulhare ||30||

 

Ashta-Sidhi Nav Nidhi Ke Dhata ।

As-Var Deen Janki Mata ||31||

 

Ram Rasayan Tumhare Pasa ।

Sada Raho Raghupati Ke Dasa ||32||

 

Tumhare Bhajan Ram Ko Pavai ।

Janam-Janam Ke Dukh Bisraavai ||33||

 

Anth-Kaal Raghuvir Pur Jayee ।

Jahan Janam Hari-Bakht Kahayee ||34||

 

Aur Devta Chit Na Dharehi ।

Hanumanth Se Hi Sarve Sukh Karehi ||35||

 

Sankata Katte-Mitte Sab Peera ।

Jo Sumirai Hanumana Balbeera ||36||

 

Jai Jai Jai Hanuman Gosahin ।

Kripa Karahu Gurudev Ki Nyahin ||37||

 

Jo Sata Bara Path Kare Kohi ।

Chutehi Bandhi Maha Sukh Hohi ||38||

 

Jo Yah Padhe Hanuman Chalisa ।

Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa ||39||

 

Tulsidas Sada Hari Chera ।

Keejai Nath Hridaya Maham Dera ||40||

 

॥ Doha ॥

Pavana Tanaya Sankata Harana, Mangala Murata Roopa |

Rama Lakhana Sita Sahita, Hriday Basahu Soor Bhoop ॥

 

ಪ್ರಾಥಃ ಸ್ಮರಣೆ

Hanuman chalisa in Kannada

ಪ್ರಾಥಃ ಸ್ಮರಣೆ ಅರ್ಥ

ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

This mantra can be prayed daily in the morning, so that it is believed that there will no obstacles in any job.

ಅಭಯ ಮಂತ್ರ

Hanuman chalisa in Kannada

ಸಂಕಟ ಮೋಚನ ಮಂತ್ರ

Hanuman chalisa in Kannada

Hanuman chalisa meaning in kannada

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ವಿವರಣೆ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರನ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।

ಬರನಊ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು, ಜೋ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ ॥

ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಧೂಳಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾನವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಶುಭ್ರ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ,ಸಕಲ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ,ಕೀರ್ತಿ ,ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೂ ಕಾರಣನಾದ ಹಾಗು ಫಲಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ,ಆ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಗಳನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸುವೆನು

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।

ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ, ಹರಹು ಕಲ್ರೇಶ ವಿಕಾರ ॥

ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ನೀನು , ನನ್ನನು ಮನ್ನಿಸು ,ಹೇ ಪಾವನ ಕುಮಾರ ,ಹೇ ವಾಯುಪುತ್ರ ,ಹೇ ಮಹಾವೀರ ,ನನ್ನ ಮನ ಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ,ನನಗೆ ,ವಿದ್ಯಾ ,ಬುದ್ದಿ ಬಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಿಸೆಂದು ,ಈ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ।

ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ              ||1||

ಜಯ ಹನುಮಾನ ,ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮತ್ತು  ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರಣದ ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶರೀರ ,ಮನಸ್ಸು ,ಆತ್ಮಗಳೆಂಬ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರು

ರಾಮ ದೂತ ಅತೋಲಿತ ಬಲ ಧಾಮಾ ।

ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮಾ                ||2||

ನೀವು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕ,ಪಾವನ ಪುತ್ರನಾದ ನೀನು

ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು .

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ ।

ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ                 ||3||

ಹೇ ಮಹಾವೀರ,ನೀವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರದಂತೆ  ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕೈಕಾಲುಗಳು  ,ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರಿ,ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಕಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ ।

ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ                     ||4||

ನಿಮ್ಮ ಮೈಕಟ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಹಾಥ ಬಜ್ರ ಔ ಗದಾ ಬಿರಾಜೇ ।

ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇಊ ಸಾಜೇ        ||5||

ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ,ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ ಮಿಂಚು ನಂತಹ  ವಿಜಯದ  ಧ್ವಜ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು  ಬರುತ್ತೀರಿ

ಸಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ ।

ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬಂದನ        ||6||

ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ್ ವಂಶಸ್ಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು  ನಿಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ  ,ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೀರಿ.

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ ।

ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ            ||7||

ನೀವು ಕಲಿಕೆಯ ಭಂಡಾರ, ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧನಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ , ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು  ಪಾಲಿಸಲು  ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ .

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ ।

ರಾಮ ಲಖಣ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ    ||8||

ಶ್ರೀ ರಾಮ್‌ರ ಜೀವನ ಕಥೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ  ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ಕಟ ಕೇಳುಗರಾಗಿದ್ದೀರಿ,. ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀ ರಾಮ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸೂಕ್ಷ್ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ । 

ಬಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ       ||9||

ನೀವು ಸೀತೆಯ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ/ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದ್ದಿದೀರಿ ಮತ್ತು ಲಂಕಾವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು  ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ .

ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ ।

ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ        ||10||

ಅತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ನೀವು ಅಸುರರನ್ನು  ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಲಾಯ ಸಜಿವನ ಲಖಣ ಜಿಯಾಯೇ ।

 ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಸಿ ಉರ ಲಾಯೇ     ||11||

ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ  ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು,ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದಿರಿ.ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಸಿ ಮತ್ತು  ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ರಘುಪತಿ ಕೀಂಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಈ ।

ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಈ    ||12||

ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ  ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು  ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು: “ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಭಾರತ್  ಅವರಂತೆ  ನನಗೆ ಪ್ರಿಯರು.”

ಸಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹರೋ ಜಸ ಗಾವೈ ।

ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ                   ||13||

ಶ್ರೀ ರಾಮ್ , ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು  ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈಭವದ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

ಸಹಸಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸಾ ।

ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ                    ||14||

ಶಂಕಾದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮನಂತಹ ಋಷಿ, ಮಹಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ  ನಾರದ್ ಮುನಿಗಳು , ಸರಸ್ವತಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಅಹಿಷಾ

ಜಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾ ತೇ ।

ಕಬಿ ಕೋಬಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾ ತೇ                 ||15||

ಯಮರಾಜ ,ಕುಬರ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಪಾಲಕರು  ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯರ್ಯಕ್ಕೆ  ಮತ್ತು  ವೈಭವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಕೇವಲ ಕವಿ ನಿಮ್ಮ  ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ಸಮರ್ಪಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀಂಹಾ ।

ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀಂಹಾ           ||16||

ನೀವು ಸುಗ್ರೀವ್‌ಅವರಿಗೆ  ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ  ಶ್ರೀ ರಾಮ್ಅವರು  ಅವನನ್ನು  ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದರು . ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ,ವಿಭೀಷಣ ಲಂಕಾದ ಪ್ರಭು ಆದರೂ . ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾದ್ಯಂತ ತಿಳಿದಿದೆ.

 

 

ತುಮ್ಹರೇ ಮಂತ್ರ ಬಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ ।

ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ          ||17||

ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಬಿಷಾನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಲಂಕಾದ ರಾಜರಾದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ

 

ಜುಗ ಸಹಸ್ತ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನು ।

ಲೀಲ್ಯೋ ತಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು          ||18||

ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು , ಹಣ್ಣು  ಎಂದು  ಭಾವಿಸಿ,ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಾರಿದ್ದೀರಿ

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ ।

ಜಲಧಿಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ     ||19||

ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಅನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಾರಿಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ ।

ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ            ||20||

ನಮ್ಮ  ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಕರ ಕಾರ್ಯಗಳ , ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।

ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ              ||21||

ನೀವು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದೈವಿಕ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವೇಶ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಸರನಾ ।

ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ              ||22||

ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯ  ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ  ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿವೆ. ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ  ರಕ್ಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೌ ಆಪೈ ।

ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ           ||23||

ನಿಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುಡುಗಿನಂತಹ ಧ್ವನಿಗೆ  ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಡುಗುತ್ತದೆ

ಭೂತ ಪಿಸಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ ।

ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ             ||24||

ಓ’ಮಹವೀರ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ದೆವ್ವಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತವೆ.

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।

ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರಾ             ||25||

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ದೆ ಇಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು, ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಂಕಟ ತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ ।

ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ       ||26||

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಅವರನ್ನುಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಶ್ವೀ ರಾಜಾ ।

ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ                ||27||

ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ರಾಜ ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ,ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಈ ಲಾವೈ ।

ಸೋಈ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ          ||28||

ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ  ಬಂದರೆ,ಅವರು ಮಾತ್ರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ .

ಚಾರೋ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ ।

ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ                ||29||

ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ,ನಿಮ್ಮ ಭವ್ಯವಾದ ವೈಭವವು ದೂರದವರೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

 

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।

ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ            ||30||

ಸಂತರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣ  ದೇವತೆ , ಸಂರಕ್ಷಕರು  ಆದ  ನೀವು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ನೀವು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದೇವದೂತರ ಪ್ರಿಯತಮೆ.

 

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೌ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ।

ಅಸ ಬರ ದೀಂಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ              ||31||

ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಂಟು ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ನಿಧಿಗಳು (ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಕರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಖ್ಯಾತಿ, ಸಿಹಿ ಸಂಬಂಧ, ಇತ್ಯಾದಿ) ನೀಡ ಬಹುದು ಈ ವರವನ್ನು ನಿಮಗೆ  ತಾಯಿ ಜಂಕಿ ಅವರಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

ರಾಮ ರಸಾಯಣ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ ।

ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ಪಾಸಾ          ||32||

ನೀವು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. , ನೀವು  ಎಲ್ಲಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಿತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ.

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಬರ ಪುರ ಜಾಈ ।

ಜಹಾ ಜನಮ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಕಹಾಈ             ||34||

ಒಬ್ಬರು ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ರಾಮನ ದೈವಿಕ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ.

 

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಈ ।

ಹನುಮತ ಸೇಈ ಸರ್ಬ ಸುಖ ಕರಈ        ||35||

ಶ್ರೀ ಹನುಮನ ಭಕ್ತಿ  ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು   ,ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ  ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

 

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।

ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮ್ತ ಬಲಬೀರಾ       ||36||

ಶ್ರೀ ಹನುಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು,ಪ್ರಪಂಚದ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟದ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಈ ।

ಕೃಪಾ ಕರೌ ಗುರೂದೇವ ಕೀ ನಾಈ           ||37||

ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಅನ್ನು  ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಭು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ದೃಡ  ನನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗುರು ಆಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ.

 

ಜೋ ಸತ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಈ ।

ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ      ||38||

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು  ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೂರು ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವವನು, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

 

 

ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಲೀಸಾ ।

ಹೋಯ ಸಿದ್ಧ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ                 ||39||

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ  ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು   ಖಚಿತ. ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರೆ  ಸಾಕ್ಷಿ.

 

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ।

ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ          ||40||

ದೈವಿಕ ಬಂಧಿತ ಗುಲಾಮನಾಗಿ  ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , “ಓ ಕರ್ತನೇ! ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸು” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

 

॥ ದೋಹಾ ॥

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರನ, ಮಂಗಲ ಮೂರತ ರೂಪ ।

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ॥

ಓಹ್! ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವನು, ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನು, ನೀವು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಹ್! ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ.

 

 

 

Hanuman Chalisa in Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾದ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ, “ಚಾಲಿಸಾ” ಎಂಬ ಪದವು ನಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮನನ್ನು ಹೊಗಳಿ 40 ಚೌಪಾಈ ಗಳಿವೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ  ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಒಬ್ಬರು ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ  ಪಠಿಸಬಹುದು.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು .
 • ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು  ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ .
 • ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು
 • ಶನಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
 • ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು.
 • ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು .
 • ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ .
 • ಮಾಟ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ.
 • ಆಸೆಗಳನ್ನು  ಈಡೇರಿಸುವುದು
 • ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು.
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ
 • ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು.
 • ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು.
 • ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು.
 • ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು.
 • ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು.
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು.
 •  ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು  ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಇತಿಹಾಸ

ಹಿಂದೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಪಠಣದ ನಲವತ್ತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹನುಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 40 ಚೌಪೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಠಣದಲ್ಲಿರುವ 40 ಚೌಪೈಗಳು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಿಗೆ ಹನುಮನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್ ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹನುಮಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸುವವನು, ಹನುಮಾನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Hanuman Chalisa video

Hanuman chalisa benefits in English

Hanuman Chalisa is composed by the great saint Go swami Tulsidas.Tulsidas is considered to be an incarnation of Saint Valmiki. The meaning of Hanuman chalisa is, the word “Chalisa” means forty and the composition has 40 chaupai in praise of Hanuman.

There are many great benefits of chanting Hanuman Chalisa daily, if one recites this Hanuman Chalisa with total faith and devotion. Hanuman Chalisa can be recited both in the morning and evening. It is said that each chaupai has its own significance.

Benefits of chanting hanuman chalisa are:

 • One can overcome the health related problems and can achieve good health.
 • To achieve Wisdom and strength.
 • Removal of Bad Karma.
 • To reduce the effects of Saturn
 • To gain name and Fame.
 • promotion in jobs.
 • Remove obstacles.
 • Protection from black magic and evil spirits.
 • Fulfillment of desires and wishes
 • To get rid of or/to remove negative energies.
 • For happiness and peace in life
 • To maintain unity in a family.
 • Reforming people who have fallen into bad company.
 • To have a safe journey.
 • To reduce stress in our life.
 • One can pray for forgiveness.
 • To get rid of evils and spirits.
 • To gain confidence in life.
 • It saves one from all dangers in life

History of Hanuman chalisa

According to Hindu history, Tulsidas sang the Hanuman Chalisa from a prison for forty days, signifying the forty verses of the chant. So the composition has 40 chaupai in praise of Hanuman. The 40 chaupai in the chant tell the story of devotion and submission of Hanuman to Lord Ram. It is beleived that Chanting Hanuman chalisa daily with great devotion and dedication will get strength and helps to solve
everyday problems in life.

According to Indian mythology Hanuman helped to solve all the problems Lord Ram faced.so it is said that one who chants the Hanuman chalisa with great devotion,Hanuman helps to solve all their troubles.

Hanuman is a devotee of Rama, and one of the central characters in the epic Ramayana. he is considered by many to be an avatar of the god Shiva. There are many temples devoted to Hanuman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *