Kannada Opposite Words/Kannada Opposite Words list

Kannada Opposite Words/ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು Kannada Opposite Words In English Opposite Meaning: Something that is completely different from another. In Kannada Opposite means ವಿರುದ್ದ.Opposite=ವಿರುದ್ದವಿರುದ್ದ: ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ

Life Quotes in Kannada

Life Quotes in Kannada   “The tongue like a sharp knife… Kills without drawing blood.” Buddha “ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಾಕುವಿನಂತೆ ನಾಲಿಗೆ … ರಕ್ತವನ್ನು ಸೆಳೆಯದೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.” ಬುದ್ಧ  

Love Quotes in Kannada

Love Quotes in Kannada You always gain by giving love. Reese Witherspoon​ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ರೀಸ್ ವಿದರ್ಸ್ಪೂನ್ All that you are is